Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel beregner refusion på baggrund af medarbejderens løndata fra eIndkomst. I beregningen bruges:

  • Det ugentlige antal timer som medarbejderen holder orlov.
  • Den beregnede timeløn, som medarbejderen i gennemsnit har haft inden for de seneste tre hele kalendermåneder før orloven.

DA Barsel bruger en beregnet timeløn for medarbejderen, uanset om medarbejderen er timelønnet eller månedslønnet. Den beregnede timeløn er den gennemsnitlige timeløn for de seneste tre hele måneder før orloven. Timelønnen beregnes inkl. feriegodtgørelse, SH-betaling, pensionsbidrag, ATP‐bidrag, fritvalg-tillæg og arbejdsmarkedsbidrag.

For at få refusion skal medarbejderens samlede timeløn overstige dagpengesatsen fra Udbetaling Danmark (120,54 kr. pr. time pr. 1. januar 2021). Er den DA Barsel-beregnede timeløn på 120,54 kr. eller mindre, modtager virksomheden udelukkende refusion fra Udbetaling Danmark.

Er den DA Barsel-beregnede timeløn højere end 120,54 kr., modtager virksomheden også refusion fra DA Barsel.

Graviditets- og fædreorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 194,35 kr. Udbetaling Danmark refunderer 120,54 kr. og DA Barsel refunderer op til 73,81 kr.

Barselsorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 202,85 kr. Udbetaling Danmark refunderer 120,54 kr. og DA Barsel refunderer op til 82,31 kr.

Forældreorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 217,40 kr. Udbetaling Danmark refunderer 120,54 kr. og DA Barsel refunderer op til 96,86 kr.

Hvis den DA Barsel-beregnede timeløn er højere end i de ovenstående eksempler, så ydes der ikke yderligere refusion fra DA Barsel.