Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel får besked fra Udbetaling Danmark, så virksomheden skal ikke aktivt søge om refusion hos DA Barsel. Virksomheden vil automatisk få udbetalt refusion fra DA Barsel én gang i kvartalet:

  • DA Barsel udbetaler kvartalsvis bagud.
  • Udbetalingen sker sidste bankdag i måneden efter kvartalets afslutning.
  • Refusionen indsættes på virksomhedens NemKonto.
  • Kommende refusioner kan ses i selvbetjeningen, når bidragsbetaling for kvartalet er registreret.

For at få udbetalt refusion, skal følgende krav være opfyldt:

  • Der skal være udbetalt løn under barsel.
  • Virksomheden får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.
  • Der skal være indberettet og betalt bidrag for den barslende medarbejder i hele ansættelsesperioden. Barselsbidraget skal stemme overens med det timetal, virksomheden søger refusion for.
  • Den barslende medarbejder skal have været ansat i virksomheden mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel – og der skal være betalt bidrag til DA Barsel i hele perioden. Anciennitetskravet er dog 6 måneder for arbejdsgivere under DI (kun tidligere medlemmer af Dansk Byggeri) og for arbejdsgivere omfattet af "Glasoverenskomsten". For ansatte fra vikarbureauer skal de særlige bestemmelser i overenskomsterne følges.
  • Virksomheden må ikke være i restance hos DA Barsel.